Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpaket

Alla arbetsgivare ska enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ha ett arbetssätt som innebär att undersökningar av arbetsmiljön i verksamheten görs utifrån ett riskbedömningsperspektiv med helhetssyn. Det ska finnas skriftliga rutiner där det framgår hur anordnaren ska undersöka riskerna inom det fysiska, psykologiska och sociala arbetsmiljöområdet i verksamheten.
Efter den arbetsmiljöundersökning anordnaren ska göra innan ett nytt assistansuppdrag påbörjas bör assistenterna ges tillfälle att komma med synpunkter på sin arbetsmiljö både i det dagliga arbetet men också mer systematiskt.

ABH Utbildning säljer ett paket där följande ingår:

 • En heldagsutbildning om arbetsmiljö för chefer och arbetsledare inom er verksamhet
 • E-learningkurs om arbetsmiljö för upp till 100 personliga assistenter.
 • Förslag till riskbedömning att använda innan ni skriver avtal med nya uppdragsgivare
 • Ett material med länkar till olika typer av arbetsmiljösidor
 • Genomförandet av en enkätundersökning av arbetsmiljön (läs mer nedan) för upp till 100 personliga assistenter.

Pris för hela paketet, som garanterat får ert arbetsmiljöarbete att ta fart, är 48 500 plus moms. Det enda som tillkommer är era egna kostnader för kurslokal samt eventuella rese- och logikostnader (plus moms) för ABH Utbildnings personal.

Beställning av arbetsmiljöpaketet

Arbetsmiljöenkät

Arbetsmiljöenkäten som ingår i paketet ovan går även att beställas separat. Den tar upp följande områden:

 • Introduktion och fortbildning (tar upp frågor om assistentens upplevelse av sin introduktionsutbildning, fortbildning, medarbetarsamtal och assistansmöten)
 • Arbetsmiljöfrågor (tar bland annat upp frågor om assistentens upplevelse av risker i arbetsmiljön, krissituationer, mobbning, tillgång till viktiga arbetsmiljödokument)
 • Ditt arbete (tar upp frågor om assistentens upplevelse av sitt arbete, t ex om stress, ljud och ljus, tryggheten i att utföra arbetsuppgifter, vetskap om vem som är arbetsledare)
 • Arbetsställningar, arbetsrörelser, fysiska arbetsmiljöförhållanden (tar upp frågor om assistentens upplevelse av sin fysiska arbetsmiljö som t ex förflyttningar och hjälpmedel)
 • Rökning, kemikalier och allergier (tar upp frågor om assistentens kontakt och eventuella problem med rök och olika allergiframkallande ämnen)
 • Bilkörning (tar upp frågor om trafiksäkerhet och bilkörning både om assistenten är den som framför bilen men också om assistenten är medåkare)
 • Skyddsutrustning (tar upp frågor om behov och användning av t ex handskar och skydd vid både vanligt arbete och vid olika former av blodsmitta
 • Övrigt (en öppen fråga som ger assistenten möjlighet att ta upp frågor som inte berörts i enkäten)

Enkäten skickas till assistenterna uppdragsvis. Varje assistansuppdrag utgör en egen undersökning. På det sättet går det att identifiera och åtgärda om det finns arbetsmiljöproblem i en grupp. Anordnaren får också en sammanställning av samtliga genomförda undersökningar.

Tillvägagångssätt

Beställ enkäten genom att klicka på beställningslänken nedan. Bifoga en adresslista där det framgår vilka assistenter som hör till respektive uppdrag. Filen måste vara en CSV-fil (komma-separerad) med dubbla citationstecken (valfritt, standard för OpenOffice och Excel). Första raden i filen måste innehålla fältnamnen i följande ordning.

Obligatoriska fält: uppdragsnummer, firstname, lastname, email

ABH Utbildning skickar ut inbjudan. En påminnelse skickas ut till dem som inte besvarat enkäten efter en vecka. När svarstiden har gått ut sammanställs svaren och skickas till anordnaren.

Tillägg

Utöver de ordinarie frågegrupperna kan anordnaren välja till en inledande frågegrupp med frågor om assistenten. T ex namn, anställningsnummer, hur länge man arbetat som assistent, utbildning och liknande. Varje tilläggsfråga kostar 500 kronor i en engångsavgift. Anordnaren har också möjlighet att lägga till eller ta bort frågor ur grundenkäten. Prissättningen för tillägg är densamma. Borttag av en fråga eller frågegrupp kostar 200 kronor i engångsavgift.

Pris

Du betalar 700 kronor plus moms för varje assistansuppdrag du vill genomföra enkätundersökningen för. Du får 10% rabatt vid beställning av undersökning av minst 11 uppdrag och 15% vid beställning av undersökning av minst 51 uppdrag. Om du beställer en undersökning för mer än 100 assistansuppdrag lämnas offert.

Beställning av arbetsmiljöenkäten

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå