Företagsförlagt

Som assistansanordnare har du ansvar för att utbilda dina anställda, både administrativ personal och personliga assistenter. Om dina uppdragsgivare åtar sig uppgifter i assistansen är det också viktigt att dessa får utbildning/information. Det handlar t ex vad LSS och personlig assistans innebär, hur assistansersättningen får användas, vad rapporteringsskyldigheten om missförhållanden eller misstänkta missförhållanden innebär och mycket annat.De företagsförlagda utbildningarna vänder sig till en mindre grupp från en verksamhet. Målet med samtliga utbildningar är att gå igenom hur den egna verksamheten fungerar och hitta väger för att få olika frågor att fungera än mer optimalt.

Du kan antingen specialbeställa utbildning utifrån egna önskemål eller välja någon av följande företagsförlagda utbildningar:

MEGA-satsning
Vill du göra en ordentlig satsning på kompetensutveckling bland din administrativa personal eller för styrelsen? Då är det en MEGA-satsning du är ute efter. MEGA är ett koncept utvecklat för styrelse, chefer och tjänstemän på högre positioner inom assistansverksamheter. Vid sex heldagstillfällen går vi igenom det mesta av vikt för en anordnare att kunna. Om ni önskar kan varje träff avslutas med att kursdeltagarna får genomföra en test och hela kursen avslutas med en större kunskapstest. I sådant fall kan ABH utfärda ett diplom som visar att deltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat. Utan kunskapstest utfärdas diplom på att kursen är genomförd.

Träff 1: Externa krav - vilka myndigheter ställer krav på er, vilka krav och hur uppfyller ni dem?

Träff 2: Rätten till assistans – vad gäller? Vad är grundläggande och övriga behov och vad händer om uppdragsgivare förlorar rätten till assistans? Kan ni erbjuda assistans enligt SoL eller HSL och vilka krav finns då? Nya kraven på tillstånd för SoL och LSS.

Träff 3: Dokumentation och avvikelsehantering. En dag om att tydliggöra assistentuppdraget, hur dokumentationen ska föras och hur avvikelsehantering, inkl Lex Sarah ska skötas. Barnperspektivet.

Träff 4; Era skyldigheter gentemot assistenterna. Vilken information måste assistenterna få vid anställning och vem ger den? Schemaläggning, ATL och redovisning till Försäkringskassan. Personalvård, sjuka assistenter och semester. Kompetenskrav.

Träff 5: Arbetsmiljö och assistansekonomi. Att bedriva ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Bilåkning. Vad får man använda pengarna till? Kommunal resp statlig assistansersättning – vad skiljer? Förhöjd ersättning.

Träff 6: Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på riktigt

Pris: 13 080 kr per träff för upp till 5 personer. Sen tillkommer 2000 kronor per person upp till max 22 300 kronor. Resa, logi samt moms på alla priser tillkommer. Det är möjligt att beställa bara en eller ett antal av de träffar som ingår i MEGA-satsningen.

Uppdatera kunskaper hos ledning och administrativ personal
Det är svårt men nödvändigt att hitta tid för att kontinuerligt uppdatera ledning och administrativ personal med det som händer inom assistansen. Den här dagen, eller dagarna om ni hellre vill förlägga det på två dagar, går jag igenom genomförda och planerade förändringar som berör verksamheten. Det finns även utrymme att ta upp egna frågor.Personlig assistans och ekonomi

Vi går igenom möjliga intäkter från kommunal och statlig assistansersättning, vilka regler som gäller för dessa samt hur de kan bokföras för att anordnaren ska ha mesta möjliga kontroll över ekonomin. Vi tittar också på hur verksamheten ersätter kunder och assistenter för omkostnadsutlägg, vilka av dessa ersättningar som ska förmånsbeskattas och hur verksamheten informerar sina uppdragsgivare om vilka kostnader som godkänns som omkostnader.


Dokumentation och avvikelsehantering
Under förmiddagen tittar vi på vad lagen säger om dokumentation.

  • Vad bör ingå i dokumentationen?
  • Hur länge ska den sparas och på vilket sätt?
  • Vad är en genomförandeplan och hur upprättar vi en sådan?
  • Vad är journalanteckningar?
  • Vem för journalanteckningar?
Vi tittar också på reglerna om PUL samt tystnadsplikt.

Under eftermiddagen går vi igenom olika typer av information som kommer till verksamheten och som ska dokumenteras. Missförhållande, oro för barn, klagomål, synpunkter samt fel och brister är allt sådant som ska fångas upp med rätt rutiner.
Målet med dagen är att verksamheten ska finna rutiner för sin dokumentation. En mall för dokumentation ingår i kurspriset.


Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett krav på alla verksamheter. Ett väl utformat arbetsmiljöarbete gynnar de personliga assistenterna och på så sätt också verksamhetens uppdragsgivare. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vi tittar på

  • hur arbetsmiljön påverkar personliga assistenter både i den assistansberättigades hem och på andra ställen,
  • vilket ansvar ni som anordnare har och hur ni kan arbeta med förebyggande arbete (t ex genom samtal med assistansanvändaren och olika typer av riskanalyser),
  • hur ni kan undersöka vad assistenterna anser om sin arbetsmiljö,
  • hur och på vilket sätt ni kan påverka arbetsmiljön
Självklart ingår även föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö i det vi går igenom.

Utmanande beteende steg 1 och 2

Att arbeta som personlig assistent innebär ibland att man står inför situationer där den assistansberättigade visar ett utmanande beteende. Ibland är det känt sedan tidigare att det utmanande beteendet finns, ibland inte. Det gäller att verksamheten har bra rutiner för att det inte ska uppstå förbjudna skydds- och tvångsåtgärder i brist på andra redskap.

ABH Utbildning går vid två olika träffar igenom vilket skydd den enskilde har mot stöd som inte är frivilligt och vad man kan göra istället för att minska det utmanande beteendet. Kursen bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd i ämnet. Den andra träffen går vi mer in på det rent praktiska arbetet. Hur kan assistenter och arbetsledare tillsammans arbeta för att analysera, dokumentera och på sikt minska det utmanande beteendet genom ökad kompetens, ändrat arbetssätt och stöd till den assistansberättigade?Pris för företagsförlagda utbildningar:
13080 kr för upp till 5 personer. Sen tillkommer 2000 kronor per person upp till max 22 300 vilket är priset för en vanlig heldagsföreläsning. Resa, logi samt moms tillkommer.

Pris för en halvdag är 7000 kr plus moms för upp till 5 personer. Därefter tillkommer 1500 per deltagare upp till 13000 kronor.

Avbokningsregler
Om inte annat avtalats gäller följande: Bokningen är ett bindande avtal parterna emellan. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske fram tills en månad innan det bokade datumet. Vid återbud upp till 1 vecka innan avtalat datum debiteras halva den avtalade avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före avtalat datum debiteras hela avgiften. Force Majeure: om mötet måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå