Domen som försvann men ändå finns kvar

Försäkringskassan har kommit med en ny vägledning med anledning av lagändringarna som trädde ikraft den 1 april. De ändringar det handlar om är beslutet att man inte längre ska behöva få en 2-årsomprövning utan att omprövning endast ska ske vid väsentligt ändrade förhållanden. Som ni säkert vet är det inte ett stopp för all framtid.

Det finns två avsnitt jag tycker man ska läsa särskilt noga. Det kan säkert finnas fler men de här två ser man direkt att de är viktiga för bedömningen av rätten till assistans. Det ena avsnittet berör dig som har assistans och är orolig för en omprövning. Det andra berör dig som inte har assistans idag och dig som ändå kommer att få en omprövning när väl stoppet har upphört, någon gång när LSS-utredningens förslag har kommit och eventuella lagändringar beslutats.

I kapitel 3 beskrivs när rätten till assistansersättning ska prövas.Det framgår tydligt att vid en omprövning så är det bara hur det väsentligt ändrade förhållandet påverkar rätten till assistans som ska prövas. Timmar med assistansersättning som inte berörs av det ändrade förhållandet ska inte prövas men om det förändrade förhållandet innebär att den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för personlig assistans upphör rätten till assistansersättning. Det senare kan t ex vara om en person flyttar till en institution.

Det är inte lätt att läsa ut VAD som är ett väsentligt ändrat förhållande men här är de exempel som tas upp i vägledningen:

  • flytt till bostad med särskild service,
  • att en person beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser,
  • att ett vårdbehov som bedömts vara egenvård blir delegerad sjukvård,
  • att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrad (till det bättre då)

Det är INTE de enda förändrade förhållandena naturligtvis men det ger ändå en tydlig bild över att det inte handlar om att man använder en timme på morgonen istället för på kvällen. Eller att man plötsligt klarar sig på 16 timmar och en kvart istället för 17 timmar per dygn.

En omprövning på grund av väsentligt ändrade förhållanden kan bara leda till i bästa fall bibehållet antal timmar, i värsta fall borttag av assistansen. Om den enskilde behöver FLER timmar går det att göra en ansökan om det. Vid en ansökan om fler timmar ska FK ta hänsyn till nya författningar, rättspraxis och annan normering, vilket alltså inte ska ske vid en omprövning. Det här verkar oerhört komplicerat och jag väljer därför att citera metodstödet för hur FK ska göra när de prövar en ansökan om fler timmar:

När du ska pröva rätten till fler assistanstimmar behöver du ta ställning till om det har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen av rätten till assistansersättning samt om det påverkar tidigare beviljade assistanstimmar.

Det har inte skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen av rätten till assistansersättning
Om det inte har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen bedömer du om den försäkrade har rätt till fler assistanstimmar utifrån sin ansökan.

Det har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen av rätten till assistansersättning
Om det har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen behöver du även ta ställning till följande.
• Hur många tidigare beviljade assistanstimmar berörs av ändringarna?
När du ska beräkna det totala antalet assistanstimmar ska du bortse från de tidigare beviljade assistanstimmarna som berörs av ändringarna.
• Finns det utrymme att bevilja fler assistanstimmar utifrån ansökan?
För att kunna bedöma detta lägger du till assistanstimmarna för det nytillkomna hjälpbehov som ansökan avser till det antal assistanstimmar som kvarstår sedan du bortsett från dem som berörs av ändringar i författning, rättspraxis och annan normering.
Om det totala antalet assistanstimmar då blir fler än i det tidigare beslutet blir resultatet av prövningen att den försäkrade beviljas fler assistanstimmar.
Om det totala antalet assistanstimmar då blir färre än i det tidigare beslutet blir resultatet av prövningen att ansökan om fler timmar avslås men att den försäkrade ändå har rätt till samma totala antal timmar som i det senaste beslutet.
Om den försäkrades grundläggande behov inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan på grund av ändrad rättspraxis blir resultatet av prövningen om fler timmar att ansökan avslås men att den försäkrade har rätt till samma totala antal timmar som i det senaste beslutet.

Det andra högintressanta avsnittet hittar jag i kapitel 9.2 Andra personliga behov. Försäkringskassan har lyssnat på riksdagen och kommer att bevilja assistans för beredskap, jour och för tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå. I det sistnämnda ingår också resor till och från aktiviteten. MEN. I övrig ligger domen från 2017 fast, den som vi brukar kalla "transportdomen". Det innebär att vid en nyansökan ska behovet för andra personliga behov anses vara tillräckligt kvalificerat för att det ska ge rätt till assistanstimmar. Ett exempel som nämns som något som inte är tillräckligt kvalificerat eftersom det inte hör till funktionsnedsättningen utan är något även andra personer är i behov av, är hårklippning. En annan sak är att behovet ska handla om ett personligt stöd till personen med funktionsnedsättning att utföra en viss uppgift. FK använder sig av det som står i förarbetet till lagen och menar att uppgifterna måste utföras tillsammans med personen som ett led i det personliga stödet för att ge rätt till personlig assistans.

Tillsyn ska fortfarande kunna ge rätt till assistans men bara när funktionsnedsättningen är sådan att det finns behov av att den personliga assistenten kan se den som behöver stödet, eller i vart fall befinna sig på hörbart tillstånd.

När det gäller assistans för resor till och från aktiviteter menar FK att ett hjälpbehov måste kunna förväntas uppstå under resan för att assistans ska kunna beviljas.

Även för detta har Försäkringskassan tagit fram ett metodstöd som jag vill citera:

Metodstöd - bedömning av personlig assistans för andra personliga behov som förutsätter en kvalificerad hjälpinsats

Steg 1. Är hjälpbehovet en följd av den försäkrades funktionsnedsättning?
Gör en försäkringsmedicinsk analys för att bedöma om det finns en logisk koppling mellan diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Om bedömningen gäller tillsyn som andra personliga behov ska det på grund av den försäkrades funktionsnedsättning finnas risk för att skadliga situationer uppstår för personen själv eller andra.

Steg 2. Ges hjälpen på ett sätt som har en direkt och konkret koppling till den försäkrades individuella behov?
I detta ligger att bedöma hur assistenten hjälper personen. Du behöver också bedöma om hjälpen påverkas på något sätt av att den försäkrade är närvarande och om så är fallet på vilket sätt. Om assistenten gör samma sak oavsett om personen är närvarande eller inte så är hjälpen inte så kvalificerad att den kan ge rätt till assistansersättning.

Om bedömningen gäller tillsyn som andra personliga behov behöver du i detta steg bedöma om assistenten behöver kunna uppmärksamma skadliga situationer och kunna ingripa och vidta åtgärder.

Om du har bedömt att den försäkrade har ett behov eller behöver en hjälpinsats som är andra personliga behov enligt 9 a § LSS andra stycket som förutsätter att hjälpen betecknas som kvalificerad ska du gå vidare och ta ställning till övriga förutsättningar som påverkar om och i vilken omfattning som assistansersättning kan beviljas för andra personliga behov. Se avsnitt 6.11


Metodstöd – bedömning av personlig assistans för andra personliga behov som inte kräver en kvalificerad hjälpinsats
För att kunna bedöma om det finns rätt till personlig assistans för väntetid eller beredskap under dygnsvilan behöver du ta ställning till följande:
Steg 1. Finns det behov av assistans för hjälp med grundläggande behov eller andra personliga behov (som förutsätter en kvalificerad hjälpinsats) under dygnsvilan?
Steg 2. Behöver i så fall assistenten finnas tillgänglig på den plats där den försäkrade tillbringar sin dygnsvila eller någon annanstans i väntan på att ett sådant hjälpbehov ska uppstå?
För att kunna bedöma om det finns rätt till personlig assistans i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå, behöver du ta ställning till följande:
Steg 1. Finns det behov av personlig assistans för hjälp med grundläggande behov eller andra personliga behov (som förutsätter en kvalificerad hjälpinsats) under aktiviteten?
Steg 2. Behöver i så fall assistenten vara närvarande under hela aktiviteten i väntan på att ett sådant hjälpbehov ska uppstå?

Summa summarum: Det är inte lätt inte... Jag har jättesvårt att ge råd idag när det gäller att ansöka om fler timmar eller inte. Gäller det en nyansökan har man inte mycket val, såklart men i övrigt känns många saker fortfarande väldigt vanskliga. Jag skulle inte vilja skylla detta på regeringen, eller på politiken över huvud taget. Just nu anser jag nog att det är Försäkringskassans njugga tolkningar som är det största problemet. På sikt behövs naturligtvis en ändring av lagstiftningen men i nuet sitter vi med vad vi har och kan bara hålla tummarna!

Det förekommer även en hel del andra ändringar i Vägledningen. Dessa kan du läsa mer om på Regelbevakning.se t ex.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå