IVO byter fokus

Den 1 januari 2019 förändras en del av lagtexten i LSS. Det har glidit ganska obemärkt förbi men kommer att få mycket stor betydelse både för pågående verksamhet och för nya verksamheter. Den nya lagtexten jag talar om återfinns i 23 § och lyder:

"Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas endast den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vidare krävs att den enskilda personen i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas."

ALLT har inte gått obemärkt förbi utan det har varit ganska uppmärksammat att tillståndsgivningen börjar kosta pengar men just den HÄR delen som jag skriver om har de flesta missat. Det är HELT nytt att den prövning som IVO kommer att göra, både vid tillsyn och vid ansökan, är om LEDNINGEN för verksamheten har vad som krävs för att IVO ska anse att ett tillstånd ska beviljas, eller vid tillsyn, ifrågasättas.

IVO har haft ett par websända seminarier där de bett oss som deltagit att sprida kunskapen. Du kan se seminariet i efterhand via länken och det finns också en hel del information om vad som gäller. Jag tänkte dra några viktiga detaljer i punktform här nedan.

  • Kompetenskravet kommer att ligga på ledningen, dvs i både AB och kooperativ är det styrelsen och ev VD som ska ha kunskap om bland annat LSS, arbetsmiljö, ekonomi etc
  • Om man förändrar sin verksamhet ska det antingen anmälas (och då är det gratis) eller göras en ny ansökan (då kostar det 21000 kronor) senast en månad efter den förändring man gör.
  • Det finns en bra lista på IVOs sida om när man ska göra en anmälan och när man ska göra en ny ansökan.
  • Att byta ut styrelseledamöter räknas inte som en sådan förändring som man behöver söka tillstånd för, därför är det kostnadsfritt
  • Verksamhetsansvarig behöver naturligtvis fortfarande ha kompetens men den räknas inte i den prövning IVO gör.

Lagändringen träder som sagt i kraft den 1 januari. Det är viktigt att fundera över hur det ser ut i just ER verksamhet. Har styrelsen den kompetens som krävs eller behöver den kompletteras? ALLA måste inte ha ALL kompetens men ALL kompetens måste finnas, och hos mer än en person eftersom verksamheten annars blir väldigt känslig för förändring. Om man gör en förändring i ledningen som innebär att en person med en viss kompetens försvinner måste man försöka se till att hitta en ny person som har motsvarande kompetens alternativt kompetensutveckla övriga personer i ledningen.

Det är jättesvårt att säga vilka kompetenskrav IVO kommer att ställa. Ser man till hur det har varit hittills har de i och för sig inte haft några krav på formell kompetens men har man inte haft det har det varit mycket svårt att få tillstånd. Det finns någon som efter dom i Förvaltningsdomstolen beviljats tillstånd enbart på tidigare erfarenhet som chef inom personlig assistans. Det brukar därför sägas att om man har varit chef i minst tre år har man troligen den kompetens som krävs.

Man behöver tänka på att enbart kunskap om hur man administrativt hanterar assistansen är inte tillräckligt. LSS handlar ju om att skapa möjlighet för den assistansberättigade till ett självvalt liv enligt LSS intentioner.

Den ni behöver göra nu är för det första att se över vilken kompetens ni bedömer att ni behöver i verksamheten för att uppfylla IVOs krav. Det är inte HELT lätt att veta vad de kommer att kräva men jag hade satsat på följande:

  • kunskap om regelverket som styr LSS och personlig assistans
  • kunskap om kvalitetsledningssystem
  • kunskap om dokumentation
  • kunskap om ekonomi
  • kunskap om arbetsmiljö

I nästa steg tar ni reda på vad er VD och styrelse har för dokumenterad kompetens inom de områden ni beslutar är viktiga.

I det tredje steget beslutar ni er för en kompetensutvecklingsplan det kommande året och ser till att avsätta medel i budgeten för det.

Om ni är en väl fungerande verksamhet, där styrelse och VD kompetensutvecklas regelbundet kan man tänka sig att det inte blir en jättestor satsning medans verksamheter som inte alls har satsat på att styrelsen ska ha kompetens behöver göra en större satsning.

Det finns många sätt att kompetensutveckla. När ni har gjort er analys av vilken befintlig kompetens VD och styrelse har är ni välkomna att höra av er så kan jag ta fram en offert på en kompetensutvecklingsplan som är specialanpassad för just er. Jag kommer också att satsa på att anordna "styrelseweekends" där vi under en helg någonstans på ett anpassat konferenshotell går igenom ett eller flera ämnen som är viktiga att ha kunskap om.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå