Kommunen KAN få tillbaka pengar den ligger ute med

Nu har FKs huvudkontor svarat på min fråga. Och visst gnagde det rätt i mig. Men jag hade också rätt i att kommunerna KAN komma att få tillbaka pengar de ligger ute med "i avvaktan på beslut från Försäkringskassan". Men då gäller det att hantera frågan korrekt! Så här skriver FKs huvudkontor (och MISSA INTE ATT LÄSA DET SISTA, FETMARKERADE, STYCKET I INFORMATIONEN):

Kommunen har rätt att erhålla pengar retroaktivt från Försäkringskassan när kommunen har beviljat en brukare biträde av personlig assistans och när kommunen själv utför assistansen eller ngn annan på kommunens uppdrag. Det är när brukaren inte själv önskar ordna sin assistans och då kommunen enligt sin skyldighet i samråd med brukaren anordnar assistansen i kommunens egen regi eller genom uppdrag till alt. utförare.

Gäller inte när kommunen har beslutat att en enskild har rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent enligt 9 § 2 LSS. Dvs gäller inte för tid när den försäkrade har upprättat ett avtal med en anordnare (även kommunen) och köper personlig assistans.

Och som stöd för detta hänvisar de till den här texten:

I socialförsäkringsbalken, 51 kap. 17 § regleras att Försäkringskassan kan betala ut assistansersättning till kommunen, en utbetalning under vissa förutsättningar. Paragrafen lyder: Om den försäkrade har fått biträde av personlig assistent genom kommunen får Försäkringskassan besluta att assistansersättningen ska betalas ut till kommunen i den utsträckning som den motsvarar avgiften till kommunen för sådan hjälp.

Biträde av personlig assistent innebär att den enskilde får personlig assistans utförd av kommunen. Om den enskilde inte själv önskar ordna sin personliga assistans är kommunen skyldig att i samråd med personen anordna assistans i kommunens egen regi eller genom uppdrag till kooperativ, företag eller annan (se prop. 1992/93:159 s. 175). Kommunen kan tillhandahålla insatsen genom att kommunen har avtal med utförare men kommunen ansvarar då för insatsen. Personlig assistans kan också enligt 9 § 2 LSS beviljas som ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans. Personen får då pengar som denne använder för att köpa assistans eller själv anställa personliga assistenter. I den situationen kan ersättning inte betalas till kommunen med stöd av 51 kap. 17 § socialförsäkringsbalken.

Den ersättning som kan betalas till kommunen enligt 51 kap. 17 § socialförsäkringsbalken ska motsvara kommunens avgift och får högst vara den assistansersättning som Försäkringskassan beviljat. Efter att Försäkringskassan har fattat beslut om rätt till assistansersättning för den försäkrade, kan vi ta ställning till begäran om ersättning för retroaktiv tid till kommunen utifrån den begäran som kommunen lämnar in. Vi har en blankett för denna begäran den heter 3032. Bestämmelsen (51 kap. 17 § SFB) gäller inte om den försäkrade har upprättat ett avtal med en anordnare och köper personlig assistans. Om en försäkrad väljer att anlita kommunen som anordnare för utförande av personlig assistans gäller redovisningskrav och uppgiftsskyldighet enligt socialförsäkringsbalken (mer om det senare, i exempel).

Blankett nr 3032 Begäran från kommunen som i april kommer att ändras så att det tydligt framgår att det avser begäran från kommunen när insatsen biträde av personlig assistent beviljats och utförts. På blanketten ska anges bland annat beslutsdatum för LSS-beslutet och uppgift om från och med när utförandet av insatsen påbörjades. Kommunen ska också ange avgiften för assistansen.

Det finns inget krav på att använda vår blankett men det underlättar vår hantering avsevärt om blanketten används eftersom begäran i så fall direkt hamnar rätt i vårt system. Vi vill ha uppgifterna samlat, det här är uppgifter som kan finnas hos olika funktioner inom kommunen som behöver samordnas så att de kan lämnas samlat till Försäkringskassan.

Blanketten, 3032 Begäran från kommunen (ersättning för biträde av personlig assistent genom kommunen) finns på www.fk.se

Exempel

Kommunen beslutar att en enskild har rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent enligt 9 § punkt 2 LSS.

Kommunen anmäler därefter till Försäkringskassan att den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning.

Försäkringskassan prövar då ärendet som om den enskilde ansökt om assistansersättning och fattar beslut om rätt till assistansersättning.

Någon gång under handläggningstiden skickar den försäkrade in avtal om utförande av assistans med en assistansanordnare, begäran om att ersättning ska betalas ut till anordnaren samt redovisar på räkning.

Anordnaren skickar in anmälan från anordnare – uppgift om personlig assistent samt den tid som assistent arbetat hos assistansberättigad. Om samtliga förutsättningar för utbetalning är uppfyllda beslutar Försäkringskassan om utbetalning till anordnaren enligt 51 kap 19 § socialförsäkringsbalken.

Räkning och tidsredovisning skickas in löpande.

Från och med tidpunkten för rätt till ersättning är beroende av när kompletta handlingar har skickats in. I detta exempel kan utbetalning inte ske till kommunen för retroaktiv tid eftersom personen har beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent. Om kommunen har haft en kostnad för assistansen till anordnaren under handläggningstiden får kommunen själv begära ersättningen från den enskilde/anordnaren. (Kommunen har rätt att ta ut en avgift inom ramen för assistansersättningen för de som beviljats assistansersättning från Försäkringskassan (LSS 18§). Om den försäkrade får assistansersättning för den retroaktiva tiden är beroende av från och med vilken tidpunkt Försäkringskassans beslut gäller och om det finns underlag för att vi kan betala ut för den tiden. (De redovisningskrav som gäller enligt balken.)

aktan på beslut från Försäkringskassan" från och med den 1 april.

Så här skriver Förääkringskassan:

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå