Nu går FK över etikens yttersta gräns!

För en tid sedan ringde en anordnare till mig och berättade att Försäkringskassan hade ringt vid två olika tillfällen och frågat om vid vilken tidpunkt ett par av anordnarens uppdragsgivare hade avlidit eftersom man ville dra in ersättningen från precis det klockslaget. Jag nästan trillade ur stolen när jag hörde det! Vad tänker de? Ska anordnaren ringa hem till de sörjande och fråga? Det är ju så galet att man blir...ja... jag vet inte ens vad jag ska skriva! Galet!

I vilket fall som helst mailade jag naturligtvis huvudkontoret och frågade hur detta hade kunnat hända och om det kanske var ett misstag. Så här skrev jag:

"Nu kommer ytterligare ett problem och här kan jag se att kassan har gått över etikens yttersta gräns.

Ett assistansföretag har nu fått förfrågningar inte bara en utan två gånger vid vilken tidpunkt dess uppdragsgivare har avlidit för att ersättningen ska dras in från rätt timme.

Jag vet inte vems fel det är att det blir så här men det måste ju stoppas! Det går inte att skylla på lagar eller system eller någonting alls. Ni kan inte kräva att anordnaren ska ringa anhöriga och höra sig för om klockslaget. Huuu!"

Så här svarade Försäkringskassan:

Vi beklagar att du ser det som att vi har ”gått över etikens yttersta gräns”.

Beskrivningen som följer, som svar på din fråga, är generell. Om svar önskas i enskilda ärenden får berörda kontakta aktuell handläggare alternativt enhetschef.

När en person som har assistansersättning avlider upphör rätten till ersättning då behov av assistans inte längre finns (51 kap. 9 § SFB). Assistansersättning kan bara betalas ut för assistans som har lämnats (51 kap 14 § SFB). Enligt förordning (1993:1091) om assistansersättning 6 § jämställs tid med vilken assistans har lämnats (enligt 51 kap. 14 § SFB) med tid efter det att den försäkrade har avlidit i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Den bestämmelsen avser enbart assistansberättigade som själva anställer sina assistenter och är därför inte aktuell när man köper assistans av en assistansanordnare.

Försäkringskassan kan alltså bara betala assistansersättning för assistans som har lämnats, vilket också är vad som ska redovisas på räkning och tidsredovisning. Vi har inte i vår Vägledning (2003:6 Version 16) eller processbeskrivning för handläggningen någon beskrivning om att regelmässigt utreda tidpunkt (klockslag) för dödsfall men det kan inte uteslutas att det någon gång kan behövas. Arbetsgivare (eller uppdragsgivare) har uppgiftsskyldighet (51 kap. 24 § SFB) och ska lämna uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos assistansberättigad och är den som svarar för tidrapporten. Om det är något avseende tidrapporten som behöver utredas är det därför i första hand arbetsgivaren (eller uppdragsgivaren) vi tar kontakt med. Om det är något i räkningen som behöver utredas är det assistansberättigad (eller dödsbo om assistansberättigad avlidit) vi kontaktar.

Det är inte omöjligt att situationer kan uppstå där handläggaren behöver veta från vilken tid på dygnet som assistansen inte längre utförts. Eftersom anordnaren även är arbetsgivare för assistenten så bör anordnaren ha den bästa kännedomen om den tid assistenten har arbetat den dag som den försäkrade har avlidit, av den anledningen så är det lämpligt att utreda arbetstiden med assistentens arbetsgivare.

Av din beskrivning kan inte utläsas om uppkommen situation handlar om ett beslut om att ersättningen ska dras in eller om det handlar om beslut om utbetalning, inte heller om det handlar om utredning av räkning eller tidrapport. Vi hoppas att vårt försök att beskriva regelverk och handläggning ändå kan bidra till att belysa hanteringen.

Med vänlig hälsning

Som ni ser blev de nog lite "putta" över att jag ansåg dem gå utöver etikens yttersta gräns. Men det tycker jag nog allt att de gör! Mitt svar till FK blev så här:

"Jag har förståelse för att såväl tidrapporter som räkningar måste vara korrekta men av respekt för de sörjande borde försäkringskassan acceptera att assistans beviljas till exempel till midnatt det datum den assistansberättigade dör. Med sådana regler visste alla var som gällde.
När en person avlider slutar assistenten troligen inte att arbeta den sekund brukaren slutar andas. Assistenten stannar kvar. Kanske dör den assistansberättigade inte på sjukhus utan i hemmet. Kanske, rätt troligt, blir det kaotiskt kring själva dödsfallet. Vad händer om man missar med 3 timmar? Eller två? Är det tillåtet vid dessa tillfällen? För att assistenten helt enkelt tappar kontrollen på tiden. Och om det är det, vad är det då för mening att ha regeln? Att kräva anhöriga och assistenter på någon slags exakthet, vilket räkningen naturligtvis kräver, det är där jag anser att gränsen är nådd och mer därtill. Och att ni inte ser det är det för mig oförståeligt.

I fjol dog enligt FKs statistik 603 brukare. Låt oss anta att de i genomsnitt dog så att de hade 12 timmar kvar på dygnet den dag de dog. I så fall hade kostnaden för att respektera en sörjande familj och assistenter som kanske befinner sig i kris ha varit knappt 2,1 miljoner. Observera att detta inte är en merkostnad! Den assistansberättigade är redan beviljad det och tidigare har praxis varit att man behåller ersättningen hela det dygn man avled.

Ett särskilt elände i det här är efterskottsbetalningen. Det skapar liksom inte någon möjlighet för anordnaren att ens vänta med de här frågorna. En annan sak är att regeln troligen inte går att efterleva. Vem tittar på klockan när en när och kär avlider? Det kanske inte ens sker på sjukhuset utan i hemmet. Vem ansvarar för om det blir fel på någon timme pga förtvivlan och stress? Och om det finns förståelse för detta - varför då ha regeln över huvud taget?"

Nej, det här är helt enkelt inte klokt. Så här kan det inte vara. Jag hoppas att funkis-rörelsen sätter hårt emot här och förklarar att något så här osmakligt, ovärdigt och oetiskt får helt enkelt inte förekomma. Jag hoppas att jag med mitt svar till FK har dragit mitt strå till stacken.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå