Rapporter från FK och ISF

Nu kommer rapporterna som regeringen beställt av sina myndigheter dimpande i brevlådan en efter en.

Försäkringskassan börjar med en rapport som handlar om hur de två domarna om "femte behovet" har påverkat enskildas rätt till assistans. Och påverkats har det. Det är enligt FK inte lätt att veta hur mycket, bara ATT.

Antal personer som lämnar reformen av andra orsaker än att de avlider har ökat med nästan det dubbla mellan 2016 och 2017. Från 200 till 400 personer. Det beror på att de inte längre anses ha mer än 20 timmars grundläggande behov per vecka. FK anser att det är rimligt att tro att det har med domarna att göra.

När det gäller nybeviljanden är det kanske ännu tydligare att det har hänt saker. Under 2014 fick 57 procent avslag, under 2016 var det 79 procent och nu visar preliminära siffror för 2017 att siffran blir ännu högre i år. Även här handlar det om att personerna som söker inte anses ha mer än 20 timmars grundläggande behov.

Men Försäkringskassan pekar på att det inte bara är domarna som har haft betydelse utan även FKs interna arbete. T ex har regleringsbrevet från regeringen gjort att de arbetat fram en 21-punkters handlingsplan för att handläggningen ska bli kvalitativt bättre, t ex att man ska ta in mer medicinskt underlag.

ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, kom med sin rapport redan igår. Den handlar om assistansmarknaden.

Det finns över tusen bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans. Några stora företag, flera medelstora och en mängd små. Enligt rapporten står de 25 största för en tredjedel av marknaden och de 100 största för drygt hälften.

Assistansanordnarna har inte längre en så god lönsamhet. Det FINNS fortfarande företag som har god lönsamhet men de är inte så många. Den lägre lönsamheten medför en risk för att flera verksamheter under de kommande åren kommer att hamna i betalnings­svårigheter menar rapportens författare. Det i sin tur kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset för branschen hos seriösa aktörer och därmed kan mångfalden och därmed valfriheten minska för den assistansberättigade.

ISF menar att marknaden för personlig assistans fungerar relativt väl men att den finns vissa brister. En av dessa är att oseriösa anordnare kan strunta i regler och därmed göra sig större vinster. ISF menar att det finns behov att överväga förändringar så att försämrad lönsamhet inte får negativa konsekvenser i förhållande till assistansreformens syfte, att ersättningssystemet anpassas mer till faktiska kostnader och att oseriösa anordnare hindras.

Jag har gjort en lista över alla de saker ISF tar upp i rapporten som de menar behöver åtgärdas:
ISF menar att det finns behov att
- säkerställa att inte vissa brukare utestängs från valmöjligheter på assistansmarknaden på grund av att deras hjälpbehov ger upphov till höga kostnader för anordnarna
– säkerställa förutsättningar för rimliga lönenivåer så att personliga assistenter kan rekryteras och att de vill vara kvar i yrket
– utifrån assistansreformens syfte bedöma behovet av mångfald av anordnare på marknaden och därmed brukarnas valmöjligheter och överväga eventuella åtgärder mot bakgrund av de
risker för den framtida utvecklingen som analysen visar
– överväga att anpassa ersättningen mer till de faktiska kostnaderna
– ta hänsyn till de förutsättningar för rationalisering som anordnarna verkligen har
– pröva möjligheterna att minska risken för likviditetsproblem som kan uppstå på grund av att redovisning av utförd assistans och utbetalning av ersättningen kan ta lång tid.
– säkerställa en väl fungerande tillsyn som sker i tillräcklig omfattning
– överväga om kraven för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet bör skärpas
– se över villkoren för att olika ersättningar och subventioner ska kunna betalas ut samtidigt så att de inte systematiskt kan utnyttjas på ett sätt som inte är avsett
– överväga om det är ändamålsenligt att kräva spårbarhet i löneutbetalningarna till personliga assistenter som en hjälp vid kontroller av misstänkta aktörer.

Nå, om inte den listan lockar er att läsa rapporten vet jag inte VAD som skulle göra det. Hör gärna av dig med kommentarer om de båda rapporterna.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå