Tillstånd för att bedriva SoL-tjänster från 1 januari

Har du en eller annan äldre uppdragsgivare? Eller kanske någon som inte har så omfattande behov men som ändå har er som anordnare? Har personerna beslut enligt Socialtjänstlagen? I så fall måste ni se till att skaffa tillstånd för det. Tillståndskravet gäller från den 1 januari 2019.

Jag har vänner som har sin hjälp, vad den nu består av, via privata assistansföretag trots att de inte är beviljade personlig assistans enligt vare sig LSS eller Socialförsäkringsbalken. Kommunerna har troligen avtalat med den privata anordnaren att det ska gå till på det sättet och det är bra. Eller så har mina vänner tur och bor i kommuner som tillämpar Lag om valfrihet, LOV och valt anordnare som är valbara i den kommunen.

Men från den 1 januari gäller nya regler. Nu måste den som erbjuder t ex hemtjänst enligt SoL ha tillstånd för det.

Och lagrummet är 7 kap 1 § SoL:

1 § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva
1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller
6. hemtjänst.
Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. Lag (2018:1156).

Enligt IVO omfattas även ledsagning av det nya tillståndskravet.

Det kommer att kosta pengar att söka tillståndet men det är inte beslutat hur mycket.

IVO kommer att publicera nyheter på sin sida om hur tilltåndsförfarandet ska se ut mm men klart är att det inte går att ansöka innan den 1 januari och att pågående verksamhet har på sig fram till den sista februari att söka. Du kan läsa vad IVO har publicerat om frågan här.

Om du funderar på att söka det här tillståndet kan det också vara en bra idé att förbereda er genom att gå vår kurs om att erbjuda en helhetslösning, dvs utöka er verksamhet.

Klicka här på bilden här nedan så kommer du till program och anmälan. Sista anmälningsdatum är om bara ett par veckor, den 8 oktober.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå