Vad hände igår?

I går hände det! Plötsligt, utan någon förvarning, påannonseras en presskonferens från Socialdepartementet där Åsa Regnér skulle presentera åtgärder för den statliga assistansersättningen. Pulsen var i topp när vi bänkade framför datorer och TV-apparater skulle försöka ta in vad hon sa för något.

Vi hörde lagändring. Och ”frysning”. Och sen glimtade det förbi något på en av hennes powerpointer som hon inte talade om. Och sen var presskonferensen över. Sen, efter bara en liten stund, la Försäkringskassan ut ett eget pressmeddelande om hur de kommer att göra framöver.

Det som hände var följande.

Minister Regnér och/eller regeringen får inte tala om för Försäkringskassan vad de ska göra eller hur de ska tolka en lag. Då blir det vad vi brukar kalla ”ministerstyre” och det är förbjudet i vår grundlag.

Försäkringskassan å sin sida får inte göra saker som strider mot lagen, t ex låta bli att göra omprövningar eftersom det står inskrivet i lagen att de ska göras vartannat år.

För att lösa den akuta situationen har därför regeringen gjort vad DE kan, dvs föreslagit en lagändring. Och Försäkringskassan har gjort vad DE kan, dvs de har informerat oss om att de kommer att ta det väldigt lugnt med de tvåårsomprövningar som skulle påverkas av de senaste årens domar, fram till dess att lagändringen träder i kraft. De följer lagen men gör omprioriteringar bland sina omprövningsärenden.

De här åtgärderna kommer att vara till oerhörd hjälp för alla som skulle ha drabbats av de senaste årens domar i en kommande omprövning men är inte till hjälp för de flesta av dem som redan förlorat assistansen. Det är inget krig vunnet, men en stor delseger är det naturligtvis.

Det kommande året kommer att vara lugnt för de flesta som är beviljade assistans men blir svårare än tidigare för dem som kommer att behöva söka assistans för första gången. Fram tills att lagändringen träder ikraft till våren gäller alla fyra domar från Högsta förvaltningsdomstolen som har kommit sedan 2009, dvs:

  1. domen om att man måste behöva assistans med att föra maten till munnen för att det ska räknas som grundläggande behov,
  2. domen om att egenvård inte är ett grundläggande behov,
  3. domen om att ”femte behovet”, där det behövs en person med ingående kunskap om den assistansberättigade, bara kan användas av personer med psykisk funktionsnedsättning och nu den senaste,
  4. domen om att assistans inte kan beviljas för transport (som av FK tolkades som att det inte heller kan ge assistans för väntetid eftersom väntan inte kan anses vara kvalificerat)

Minister Regnér förklarade på presskonferensen att regeringen kommer att föreslå en lagändring där de provisoriskt vill frysa alla omprövningar fram till dess att LSS-utredningens förslag är lagt och behandlat.

Lagändringen kommer att föreslås före jul men sen tar det några månader innan den kan börja gälla eftersom den måste röstas igenom i riksdagen bland annat.

Lagändringen kommer också att innehålla ett återställande av rätten till assistans för jour under nattetid och för väntetid mellan aktiviteter under dagtid. Det betyder att nummer fyra av domarna i uppräkningen ovan kommer INTE att gälla, eller i vart fall inte fullt ut. Exakt hur det här kommer att formuleras återstår att se.

Fram tills lagändringen kommer Försäkringskassan inte att göra några omprövningar för de allra flesta.

På grund av det här samarbetet kan man anta att i princip ingen kommer att få något negativt beslut fram till dess att utredningen är klar och behandlad, dvs vi får lugn och ro i MINST ett år framåt.

De som redan har fått ett negativt beslut som berodde på den SENASTE domen, dom 4 ovan om väntetid och beredskap eller väntetid mellan aktiviteter, kommer att kunna söka på nytt så snart lagändringen har beslutats. Eller innan, men ansökan kan inte få ett positivt besked innan lagändringen.

De som däremot har fått ett negativt beslut tidigare som kom sig av tidigare domar, nr 1-3 ovan, kommer inte att vara hjälpta av vare sig lagändringen om frysning eller återställandet av rätten till assistans under väntetid.

Den som gör en nyansökan gör troligen bäst i att vänta tills lagändringen träder ikraft. När det är klart kommer ”bara” dom 1-3 ovan att begränsa deras rätt till assistans.

Det finns en grupp där jag fortfarande inte vet vad som kommer att hända med och det är dem som är under omprövning i just denna stund. Jag har kontaktat Försäkringskassan och frågat och återkommer så snart jag har fått deras svar.

Men sen innehöll som sagt Regnérs presskonferens även en fråga som hon inte talade om men som går att läsa om på regeringens hemsida. Det handlar om de ca 10% som är beviljade förhöjd ersättning. Det har varit ett elände för dessa personer sedan efterskottsbetalningen infördes eftersom Försäkringskassan inte lät någon använda mer än max 12% mer per månad. Inte utslaget på hela perioden utan per månad. Det har inneburit att under ”dyra” månader med mycket OB-tillägg fanns inga pengar för t ex utbildning. Och det har inte varit möjligt att spara pengar till något. Varje månad har fått bära sina egna kostnader. Nu föreslår regeringen att de i samma lagändring som ovan även ska justera det här. De kommer att föreslå att Försäkringskassan ska göra en slutlig avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats, dvs var sjätte månad. Den här lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Ytterligare en lagändring föreslår regeringen och det handlar om kommunens informationsskyldighet. Om en person förlorar rätten till statlig assistansersättning ska kommunen vara skyldig att informera om övriga LSS-insatser. Även denna lagändring föreslås gälla från den 1 juli 2018.

Nu ska som sagt regeringen först och främst ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det och först därefter kan de nya reglerna börja gälla. Fram till dess får vi lita på att Försäkringskassan håller sitt löfte att inte göra några omprövningar som skulle innebära negativa beslut för den enskilde beroende på domarna som kommit de senaste åren.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå