E-learning

E-learning är det tidseffektiva, lärande och kvalitetshöjande arbetssättet att ge personalen den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag med god kvalitet.

Alla e-learningkurser som vänder sig till assistenter och annan LSS-personal utom den om basal hygien är tecknade. De innehåller ibland vissa filmade sekvenser.

Utbildningar för administrativ personal är inspelade föreläsningar. Läs mer nedan.

All personlig assistans ska enligt 6 § LSS vara av god kvalitet. Vad det innebär kan vara olika för olika personer. Ju mer ansvar de personliga assistenterna har för den enskildes liv och hälsa, desto högre kompetens behöver de ha. Om den assistansberättigade själv, eller med stöd av sin legale företrädare, utser sina assistenter anser inte Socialstyrelsen att anordnaren behöver ställa så höga krav på assistentens kompetens. Istället har Socialstyrelsen presenterat allmänna råd för vilken kompetens personliga assistenter bör ha.

Om den assistansberättigade själv utser sina personliga assistenter anser Socialstyrelsen att assistenten som minst bör ha:

 • kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet,
 • kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
 • kunskap om regelverket enligt LSS, t.ex. skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 24 a § LSS,
  rapporteringsskyldigheten enligt 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL,
 • kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 6 § LSS, och
 • förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar.

Utöver ovanstående bör assistenten även få den fortbildning som behövs.

Du som är ansvarig för att beställa kurser i din verksamhet kan kontakta mig för att få se den eller de utbildningar du funderar på att beställa.

ABH E-learning + DokApp = Sant = digital pre- och onboarding samt kompetensutveckling

I DokApp kan du erbjuda dina assistenter att delta i olika typer av digitala utbildningar. När du klickar på ikonen Hantera utbildning kan du lägga till länkar till utbildningar som ska erbjudas samtliga anställda. Bara om du har valt att använda möjligheten kommer ikonen Utbildning att synas när de personliga assistenterna loggar in.

Om du väljer att samtidigt använda ABH Utbildnings e-learningportal kan du lägga till en generell länk i DokApp och sedan, i utbildningsportalen, lägga in bara de utbildningar som en viss anställd ska gå.

Det är på det sättet möjligt att skapa såväl pre- som onboarding samt fortbildning som är specialanpassad efter varje anställd.

Som arbetsgivare kan du välja mellan att själv lägga in vilka kurser de anställda ska gå eller uppdra det åt oss. Om du väljer att ABH ska lägga in dina anställda blir du ändå själv delaktig och kan se statistik över när de anställda har gått färdigt en kurs.

Du kan beställa ett paketpris med de fem kurser du anser passar bäst för dina anställda. Priset är 600 kronor per anställd för över 6 timmars kurs! Om du vill kan du istället välja att beställa kurserna styckvis. Priset per kurs är då 175 kronor per deltagare och kurs. Moms tillkommer på alla priser.

Om du blir ”superadmin” och själv får möjlighet att lägga in dina anställda kan du styra deras tillgång till kurser fullt ut. Du lägger till anställda när du själv vill, ger dem en kurs i taget, två i taget, alla på en gång eller precis hur du själv vill. Du kan skicka påminnelser genom portalen och du kan hela tiden följa dina anställdas framgångar. Dessutom kan du spela in egna kurser på video och erbjuda dem genom utbildningsportalen. Varför inte en ”on-boarding” film med information om t ex tidrapporter, företaget, er som är anställda där och så vidare? Vi hjälper dig med manus och att lägga upp kursen. Kontakta ABH Utbildning för prisbild och mer information.

Kursutbud
...
Grundutbildning om LSS, personlig assistans och den personliga assistentens roll

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet informerar vi om vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem. I det andra avsnittet informerar vi mer om insatsen personlig assistans. I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar vi den personliga assistentens roll.

Kursen varar ca 1 timme och 20 minuter.

Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.

Manusförfattare: Anna Barsk Holmbom
Röster: Anna Barsk Holmbom och Jan Andersson

...

Att arbeta med att ge stöd och service enligt LSS

En kurs för dig som arbetar med att ge stöd och service till personer i och utanför deras hem. I kursen beskrivs de olika rättigheter en person kan ha enligt LSS, vad lagen egentligen betyder och vad din roll i LSS-insatsen som anställd personal kan vara. Kursen består av tre moduler. Efter varje modul får den anställde svara på ett antal frågor för att komma vidare. Den första modulen tar upp själva LSS-lagen. I modul två tittar vi på de olika yrkesroller och miljöer som förekommer inom LSS. I den tredje modulen tittar vi på olika arbetssituationer som en anställd inom LSS kan råka på.

Kursen varar ca 1 timme och 20 minuter.

Manusförfattare: Anna Barsk Holmbom
Röster: Anna Barsk Holmbom och Jan Andersson

...

Tystnadsplikt och sekretess

Att anställda respekterar den enskildes integritet är nödvändig inom alla arbeten där man genom sitt arbete får reda på saker om den enskilde och dennes anhöriga. Den här kursen är till för dig som behöver veta vilka regler som gäller och hur du ska förhålla dig till dem. Den tar upp både offentliganställdas och privatanställdas situation. Efter genomförd kurs får den anställde svara på ett antal frågor för att komma vidare.

Kursen varar ca 1 timme och 15 minuter.

Manusförfattare: Anna Barsk Holmbom
Röster: Anna Barsk Holmbom och Linnéa Andersson

...

Missförhållande för vuxna och för barn

Alla assistansanordnare ska informera sina anställda vid anställning och därefter återkommande (SOSFS 2011:5, 2 kap 2 §). Enligt allmänna råd till samma stycke bör informationen ges både muntligen och skriftligen. Den här kursen ger dig som arbetsgivare en möjlighet att på ett enkelt sätt uppfylla dessa krav.

Kursen består av tre delar och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.
I det första avsnittet informerar vi om vad Lex Sarah är och vilken typ av missförhållanden som ska rapporteras. Huvudpunkten i detta avsnitt är vad de personliga assistenterna INTE ska rapportera. Det andra avsnittet handlar istället om vad som SKA rapporteras och hur det går till. I det tredje avsnittet beskriver vi när assistenten ska anmäla oro för att ett barn far illa och hur en sådan anmälan går till.

Kursen varar ca 1 timme och 15 minuter.

Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.

Manusförfattare: Anna Barsk Holmbom

Röster: Anna Barsk Holmbom och Jennie Scotte

...

Basal hygien och smittspridning

Personliga assistenter omfattas inte av SOSFSen om basal hygien men måste däremot enligt LSS medverka till att assistansen utförs med god kvalitet. Ibland innebär det att assistenterna måste kunna och följa regler för att minska smittspridning.

ABH Utbildning har i samarbete med sjuksköterskan Eric Donaldsson tagit fram en utbildning om basal hygien och smittspridning för personliga assistenter. Kursen består av tre delar. I den första delen lär assistenten sig allmänt om vad basal hygien innebär och hur man kan arbeta för att minska smittspridning. I den andra delen tar Eric Donaldsson upp olika typer av infektioner som är vanliga att de uppstår och som man kan behöva känna till. I den tredje och avslutande delen tar vi upp olika sätt som infektioner kan spridas på och dessutom får covid-19 ett särskilt avsnitt.

Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.

Kursen är inspelad av och med sjuksköterska Eric Donaldsson.

Om det finns önskemål kan kursen även publiceras direkt på anordnarens hemsida. Det ingår då inte något system som håller rätt på vilka assistenter som har gått kursen utan anordanren får själv hitta lösningar för det. Priset för det är 5000 kr plus moms som en engångskostnad.

...

Personlig assistans och sexualitet

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer. Kursen är en viktig del av bemötandefrågor.

Det första blocket handlar om vad sexualitet faktiskt ÄR, hur vår sexualitet utvecklas och tar sig uttryck, både inom oss själva och i form av normer i vårt samhälle.

I det andra blocket vill bidra med dels viktig kunskap om hur personer med funktionsnedsättningar historiskt sett har blivit betraktade och bemötta då det gäller frågor som rör sexualitet, och hur samhället och normer faktiskt är med och skapar hinder eller möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att få ta del av sexuella rättigheter.

I det tredje avslutande blocket tänker vi förmedla hur du som personlig assistent kan arbeta professionellt även med frågor eller i situationer där du kommer i kontakt med andras sexualitet.

Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.

Manusförfattare: Ulrika Lundin.

Röster: Ulrika Lundin och Anna Barsk Holmbom

Ulrika Lundin är socionom och har masterutbildning i sexologi. Hon har därtill studier i handikappvetenskap, psykologi, m.m. För den som vill finns det möjlighet att boka Ulrika för en uppföljningsträff efter genomgången e-learningkurs.

...

Arbetsmiljöutbildning

Att ge stöd och service till en person i eller utanför dennes hem innebär att arbetsmiljöfrågorna är lite speciella. Det beror på att du normalt inte arbetar på ett kontor utan på en lång rad varierande platser. Det är viktigt att du har ett bra förhållningssätt till arbetsmiljön. Som anställd har du rätt att ha en god arbetsmiljö. Genom kunskap kan du ta upp de frågor som kanske medför arbetsmiljöproblem för dig.

Kursen är i tre delar. I den första delen tittar vi på vilka arbetsmiljöregler som gäller när du arbetar med att ge stöd och service i någons hem. Hur gör du när du känner att du vill prata om en arbetsmiljöfråga? Vem är ansvarig? Hur ska arbetsmiljön egentligen se ut för att vara bra för dig? I den andra delen flyttar vi ut ur hemmet och tittar på olika arbetsmiljösituationer som kan uppstå t ex på stan, på en resa, i simhallen och på sjukhuset. I den tredje och avslutande delen tittar vi på hur organisatoriska och sociala förhållanden kan påverka dig i ditt arbete.

Kursen tar ca 70 minuter exkl frågor och besök på alla länkar du får tillgång till.

Anna Barsk Holmbom har skrivit kursen och gör en av rösterna. Den andra rösten i kursen tillhör Karin Schlyter som är assistansberättigad och som dessutom arbetar med de här frågorna till vardags i ett brukarkooperativ....

Pris och beställning av kurser för assistenter

Du kan beställa ett paketpris med de fem kurser du anser passar bäst för dina anställda. Priset är 600 kronor per anställd för över 6 timmars kurs! Om du vill kan du istället välja att beställa kurserna styckvis. Priset per kurs är då 175 kronor per deltagare och kurs. Moms tillkommer på alla priser.

Du sparar in dyra kursavgifter, reseersättning till assistenten, kurslokal, kostnad för föreläsare, fika med mera. Du behöver inte själv vare sig arrangera eller administrera kursen. Den anställde, anhöriga, uppdragsgivare eller styrelsemedlemmar kan göra kursen närhelst det passar bäst och du som anordnare har alltid full kontroll över vilka personer som har gått vilka kurser. ABH Utbildning skickar ut inbjudan och påminner deltagaren om kursen inte påbörjas.

Alla kurser kan också anpassas efter dina önskemål. Om du till exempel vill ha manus inläst på ett annat språk än svenska, om du vill finnas med och presentera din verksamhet, om du vill lägga till eller ta bort frågor tillhörande en viss kurs så löser vi det.

Låter detta intressant? Tveka då inte att kontakta oss för mer information!


Hur du beställer kurs

 1. Skicka ett mail till anna@abhutbildning.se med din beställning.
 2. Beställningen ska innehålla en kommaseparerad lista med samtliga deltagares e-postadresser.
 3. När jag har fått din beställning skickar jag en faktura till den e-postadress du anger tillsammans med övriga företagsuppgifter i beställningsmailet.
 4. Så snart deltagarna är inlagda i kunskapsportalen får de ett mail med en inbjudan till kursen. Ni bör då redan ha informerat personerna om att de kommer att få inbjudan samt ha gjort klart om eventuell ersättning för kursdeltagandet.
 5. Påminnelse sänds ut till dem som inte påbörjar kursen.
 6. Så snart ni har fått information om att era anställda fått inbjudan kan ni själva logga in på portalen och följa deras framgångar. Ni plockar själva ut statistik när det passar er bäst.

Kurser för administrativ personal

...

Dokumentation och avvikelsehantering, inklusive information om Lex Sarah och orosanmälan för barn

ABH Utbildning och Rådgivning har nu också börjat ta fram utbildningar för administrativ personal. Det första kursen handlar om dokumentation. Kursen är fristående från vår programvara DokApp men om du väljer att gå kursen får du kursavgiften tillbaka om du väljer att beställa DokApp med ingående ledningssystem samma år som du går kursen.

I kursen om dokumentation lär du dig om de lagar och regler som styr dokumentationen. Vi tittar på vad en personakt är och vad den bör innehålla. Vi tittar på vad genomförandeplanen är och till slut även vad man ska skriva i den löpande dokumentationen. Kursen består av tre olika delar. Du gör en del i taget och efter varje del får du göra ett test som öppnar upp nästa del. När du klarat alla tre delarna kan du skriva ut ett diplom som visar att du har gått kursen.

Pris

Dokumentationkursen varar i drygt en timme och 45 minuter. Den motsvarar en heldagskurs om dokumentation och avvikelsehantering. Den kostar 1600 per deltagare plus moms. Om du beställer programvaran DokApp med ingående ledningssystem under det år du går kursen får du hela kursavgiften tillbaka. Erbjudandet gäller en gång per verksamhet.

...

Arbetstidslagen och kollektivavtalens regler rörande arbetstid

Att kunna arbetstidslagen och eventuellt det kollektivavtal man följer i den del det förändrar reglerna i ATL är nödvändigt för alla anordnare. Bryter man mot reglerna kan det hända att man inte får ersättning från Försäkringskassan. I värsta fall kan man straffas dubbelt genom att man även får böter från Arbetmiljöverket. I tre delar beskriver Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning, vad arbetstid är, hur mycket man får arbeta, vilka undantag man kan ha om man följer kollektivavtal och till slut också vad Försäkringskassan kontrollerar.

Du gör en del i taget och efter varje del får du göra ett test som öppnar upp nästa del. När du klarat alla tre delarna kan du skriva ut ett diplom som visar att du har gått kursen.

Pris

Kursen motsvarar en heldagskurs om arbetstidslagen. Den kostar 1600 per deltagare plus moms.

...

Filmat heldagswebinarium "Att minska utmanande beteende genom förebyggande pedagogiskt stöd"