Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden. Vi arbetar med kurser via Microsoft TEAMS (som du hittar längst ner i listan över kurser) som ett alternativ till dig som har svårt att komma ifrån och åka på kurs men vi har också både företagsförlagds kurser, e-learningkurser (främst för personliga assistenter eller annan LSS-personal) och större konferenser.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig. Om det finns ett brett intresse arrangerar vi kursen så snart det är möjligt. Annars kan din verksamhet alltid beställa kursen som en företagsförlagd kurs.

Välkomna!

MEGA Styrelse och ledning

Från och med den 1 januari 2019 ska styrelse och VD ha den kompetens som krävs för att få tillstånd för att bedriva personlig assistans, hemtjänst och/eller andra LSS-insatser.

Fram till dess var det verksamhetsansvarig som kompetenskraven ställdes på. Det innebär att många kanske saknar kompetensen där den behövs och behöver göra ett kompetensutvecklingsarbete. Till hösten har ni möjlighet att anmäla er till en MEGA-satsning. MEGA är ett koncept utvecklat för styrelse, chefer och tjänstemän på högre positioner inom assistansverksamheter. Vid sex heldagstillfällen går vi igenom det mesta av vikt för en anordnare att kunna. Varje träff avslutas med att kursdeltagarna får genomföra en test och hela kursen avslutas med en större kunskapstest. Efter avslutad kurs utfärdas ett diplom som visar att deltagaren har genomgått kursen.

Träff 1 den 20/8: Externa krav - vilka myndigheter ställer krav på er, vilka krav och hur uppfyller ni dem?

Träff 2 den 5/9: Rätten till assistans – vad gäller? Vad är grundläggande och övriga behov och vad händer om uppdragsgivare förlorar rätten till assistans? Kan ni erbjuda assistans enligt SoL eller HSL och vilka krav finns då? Nya kraven på tillstånd för SoL och LSS.

Träff 3 den 26/9: Dokumentation och avvikelsehantering. En dag om att tydliggöra assistentuppdraget, hur dokumentationen ska föras och hur avvikelsehantering, inkl Lex Sarah ska skötas. Barnperspektivet.

Träff 4 den 22/10; Era skyldigheter gentemot assistenterna. Vilken information måste assistenterna få vid anställning och vem ger den? Schemaläggning, ATL och redovisning till Försäkringskassan. Personalvård, sjuka assistenter och semester. Kompetenskrav

Träff 5 den 19/11: Arbetsmiljö och assistansekonomi. Att bedriva ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Bilåkning. Vad får man använda pengarna till? Kommunal resp statlig assistansersättning – vad skiljer? Förhöjd ersättning.

Träff 6 den 10/12: Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på riktigt

Pris: 21 000 plus moms per person för samtliga 6 träffar, kunskapstest och diplom under förutsättning att det blir minst 10 anmälda. Vid färre anmälningar kommer de som anmält sig att få information om det och kan då ta ställning till ett nytt erbjudande. Om anordnaren vill anmäla fler personer kan ett alternativ vara Mega på jobbet (se under Företagsförlagda kurser)

Lokal: Vi kommer att hålla kursen i Malmö. Kurslokal är inte fastställt.

Sista anmälningsdag: 1 juni 2019. Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan under hela kursen.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnivå som har för avsikt eller redan använder sig av möjligheten att lägga ut andra LSS-verksamheter än personlig assistans, socialtjänst- och HSL-insatser på privata anordnare. Tjänstemän och ledning i privata assistansverksamheter som vill arbeta för att kunna erbjuda LSS-, HSL- och/eller insatser enligt Socialtjänstlagen utöver assistansen.

När: Datum framgår ovan, vid varje träff. Varje tillfälle börjar kl 09.30 och avslutar kl 16.00. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i priset.

Länk till anmälan

Kurser via TEAMS 2019

Gratis kurs via TEAMS: Kvalitet med DokApp

Enligt 6 § LSS ska alla assistansanordnare arbeta systematiskt med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Enligt 24 a § LSS ska var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Och med var och en menar man varje anställd i hela verksamheten, från verksamhetsledaren till kontorspersonal och assistenter. I SOSFS 2011:9 beskrivs sen hur man ska arbeta med det här.

För att kunna arbeta med kvalitet måste man göra olika typer av uppföljningar och utvärderingar. För det arbetet är det nödvändigt med olika typer av dokumentation. Det är själva assistansuppdraget som ska dokumenteras och inte den enskilde uppdragsgivarens liv.

Under den här kursen, som erbjuds vid tre tillfällen redan i vår, går Anna Barsk Holmbom igenom hur du kan arbeta med både kvalitet och dokumentation i assistansen, från riskanalys innan du åtar dig ett uppdrag till analys av avvikelser. Du behöver inte vara eller vilja bli användare av DokApp för att delta men vi kommer att använda DokApp för att visa hur det fungerar.

I DokApp skapas ett levande ledningssystem som du använder i det dagliga arbetet. Genom egenkontroller har du kontroll över att det ledningen beslutar faktiskt också utförs. Anställda får hjälp genom notifieringar till mailen när viktiga saker ska utföras och statistiken skapar möjlighet att enkelt göra uppföljningar.

DokApp är ett komplett verktyg för att skapa och följa upp hur assistansen och verksamheten fungerar!

Målgrupp: Chefer och ledning inom privat och kommunal assistansverksamet.

Pris: Kursen är helt kostnadsfri

Tid: Den 16 maj kl 09.00 - 10.30, den 21 maj kl 13.00 - 14.30 och den 3 juni 14.30 - 16.00

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med en länk som du följer. Om du inte har använt Teams tidigare kan du behöva ladda hem en app. Det enda du i övrigt behöver är en dator som har en mikrofon och högtalare så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det.

Sista anmälningsdag: 10 dagar innan kursstart. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.

Länk till anmälan

Praktiska detaljer för alla möten med TEAMS: I god tid innan mötet får du en inbjudan med en länk som du följer. Du behöver inte själv ha skype utan det enda du behöver är en dator som har en mikrofon och högtalare så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det.

Sista anmälningsdag: 10 dagar innan respektive kursstart. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler
Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå